תקנון השימוש באתר

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצידם.

האתר” – אתר האינטרנט והאתר www.ornapizanty.co.il  

צופה” – אדם הצופה בכל אופן שהוא בתוכן האתר, לרבות כל מיקום אחר שלו או כל ציטוט של חומרים ממנו.
מתרגל” – כל מי שמבצע את התנועות ואת התרגילים המומלצים באתר.
פגיעה” – כל שינוי בר-קיימא בגופו של מתרגל, אשר נגרם לו תוך כדי ועקב ביצוע של התנועות המומלצות באתר, אשר הסב לו נזק גוף שמהווה תוצאה מסתברת מן התנועות שביצע.
“נזק גוף” – כל שינוי בר-קיימא בגופו של מתרגל, אשר נגרם עקב פגיעה (כאמור לעיל) ואשר מגביל את התנועות גופו ו/או להסב לו כאב.
“תרגול” – אופן ביצוע התנועות בדיוק בהתאם להנחיות הנאמרות באתר, לרבות בנוגע לקצב התנועה ו/או בחדות התנועה וכיוצא באלו.
התרגולים וההמלצות באתר אינם תחליפים לייעוץ רפואי ואינם מתיימרים להיות הוראות רפואיות או מדעיות, הם מבוססים על ידע וניסיון של בעלי האתר וכותביו כפי שמצויין באתר.
המתרגל נדרש להקשיב היטב להוראות התרגול, לרבות הסייגים והאזהרות הניתנים עמן בנוגע לאופן ביצוע התרגול.  על המתרגל להימנע מכל חריגה מהנחיות התרגול ובמיוחד מביצוע תנועות אשר לא הומלצו ספציפית.
אופן ביצוע התנועות והתרגילים לפי ההנחיות באתר הוא באחריותו הבלעדית והמלאה של כל מתרגל.
ההנחיות וההוראות הניתנות באתר מכוונות מטבע הדברים לצופים או מתרגלים אשר זהותם ונתוניהם הגופניים והנפשיים אינם ידועים לבעלת האתר או לכותבי התוכן או למנחה התרגיל ולפיכך על המתרגל לבדוק את התאמתן למצבו האישי, למגבלותיו ולכל סייג אישי שיכול לחול עליו ביחס לטיפול או לתרגול המוצע באתר.
המתרגל משחרר את בעלת האתר ואת כל מעצבי האתר, כותבי התוכן ואת כל המשתתפים בתצוגות שבו מכל טענה לאחריות עפ”י כל דין ו/או מכח כל הסכם וזאת בגין כל פגיעה ו/או נזק, כמשמעותם לעיל, אשר יכול להיות שיגרם לו כתוצאה מביצוע התנועות המומלצות, שלא בהתאם להנחיות שבצידן.
צופה אשר נצטווה ע”י רופא שמטפל או טיפל בו להימנע מכל פעילות גופנית או מפעילות גופנית הדומה לתנועות המומלצות באתר, בין לתקופה קצובה ובין לתקופה בלתי מוגדרת, בין בגין פגיעה גופנית, בין בגין מחלה ובין משום שימושו בתרופה פלונית, חייב לקבל אישור רפואי בטרם יבצע תרגילים בהתאם להנחיות שבאתר.
מומלץ לכל מתרגל לבצע את התנועות המומלצות באתר באיטיות ובאופן משוחרר, ללא מאמץ, ותוך מתן תשומת לב מירבית לתחושות הגוף ולהשפעת התנועה על האזורים הכואבים בגוף. מומלץ לכל מתרגל לבצע רק את התנועות המומלצות באתר ולהימנע מביצוע כל תנועה שונה בזמן התרגול מאשר מה שמומלץ באתר. מומלץ לכל מתרגל לחדול מביצוע התרגול אם יחוש בכל מיחוש חדש או מוגבר ו/או הגבלה נוספת בזמן התרגול.
אין הגבלת גיל על השימוש בתכניות האתר
אין ולא תתאפשר גישה לפרטי הנרשמים לכל גורם שלישי באשר הוא.

רכישות:

תנאי מוקדם לכל טיפול נרכש, הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביית התשלום. משתמש המבצע הזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לו לבצע הזמנות עבור צד ג’ כלשהו.  מסירת מלוא הפרטים, תקינותם ונכונותם מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה המקוון וכן רישום העסקה במחשבי בעל ו/או הנהלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כך עלול לגרום להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים להיות מופעלים נגדו. השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות שליחת אישור לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. אין לרשום אדם שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהסכים לכל תנאי תקנון זה. הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש והוא אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר. קיימת חובה ספציפית לדייק לחלוטין במסירת הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש/המנוי. הרישום המקוון באתר מהווה אישור והסכמת המשתמש לקבלת תכנים מאת הנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא”ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד (כולל הודעות וואטסאפ) שאת מספרו הקליד המשתמש.

המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כדין. 

הרכישה אפשרית באמצעות כרטיס אשראי תקין ובתוקף או באמצעות חשבון פייפאל. בהזמנה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר תעביר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ואישור עסקה וההזמנה תטופל אך ורק בהתאם לאישור אשר יתקבל ע”י חברות כרטיסי האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. היה ולא פעל המשתמש להסדרת אישור העסקה תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה כאמור לעיל, תראה הנהלת האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול, אם תהיינה כאלה, יחולו על המשתמש.

סוגי המנויים המוצעים לרכישה באתר והפסקתם:

אספקת המוצר

הנהלת האתר תדאג לאספקת השירות או המוצר הנרכש באתר, אל כתובת הדוא”ל שהוקלדה על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או ההזמנה, וזאת באמצעות שליחת התכנים  וכן ע”י צירוף המשתמש לקבוצת דיוור ישירה בדוא”ל ובהודעות כתובות (כולל קישורים) לטלפון הנייד של המשתמש.

ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר, על פי הדין הישראלי, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים הינם “מוצר מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה- 1995(להלן: ה”חוק”). לאור זאת, לא יהיה ניתן לבטל רכישה, אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע”י המשתמש.

עוד יובהר כי, בשל היותו של המוצר “מוצר מידע” כהגדרתו בחוק לא יהא החזר או זיכוי בגין שינוי דעתו של הרוכש. תקופות מנוי בהן לא השתמש הרוכש בשירות ו/או במוצר, או בשל רכישה בשוגג, ביטול מנוי באיחור, מצב רפואי או סיבה או אירוע דומה. עם זאת, אם אינך מרוצה מסיבה כלשהי אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת: office@ornapizanty.co.il 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש, על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:  בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה. בכל מקרה בו לא נקלטו במערכת האתר פרטי אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של מבצע הפעולה. בכל מקרה בו נבצר מהנהלת האתר לספק את המוצר ו/או השירות בשל “כוח עליון” (כפי שביטוי זה מובן ע”פ דין) ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע או בשל תקלות תקשורת, לרבות אך לא רק, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, תקלות מרשתת, טלפון, או בשל עיצומים ו/או השבתה ו/או שביתה במשק של שירותים שונים וברשויות השונות ומכל סיבה שהיא שאינה בשליטת הנהלת האתר. בכל מקרה בו המשתמש ביצע פעולה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי הקשור לפעילות האתר ונתינת שירותים מתחייבים למשתמש. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות, בכל מקרה, לכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או עסקה ע”י המשתמש. יובהר ויודגש כי, לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים, במוצרים ובתכנים המוצגים בו והניתנים לבעל מנוי הינם של בעלי האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים הנלווים. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים שלו, בפטנטים ובמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בהענקת השירותים ובהצגת התכנים, ובהם: שם האתר, שם הדומיין, הלוגו, עיצוב האתר, התוכן (בין אם כתוב, מוצג ויזואלית או אחרת), במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים, מוצרים דיגיטליים, לרבות,EBOOKS , קבציPDF  להורדה, מידע ותוכן מקוון(online) , סרטוני וידאו, תמונות ותכנים אחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. המידע מיועד לשימוש משתמש יחיד על ידי קבלת סיסמא אישית ו/או קוד לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאחר. 

אין להעביר, להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע (כמפורט לעיל) ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, בכל דרך או אמצעי – בין אם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת אלא בהיתר מראש ובכתב.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. המפר זכויות אלה צפוי לקנס הקבוע בחוק ללא צורך בהוכחת נזק.

בכוונת הנהלת האתר היא  שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. יובהר בזאת כי, לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, שיינתנו כסדרם בלא הפסקות, שיתקיימו בבטחה וללא טעויות ושיהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לאתר או בפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת אצל אתר ומי מספקיו ו/או מי מטעמו.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.

המשתמש מתחייב לפטור את האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או יגרמו למשתמש ואלה הקשורים אליו, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים באתר וכי הוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים.

הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה להיותם של תכנים כלשהם באתרים אלה בין אם מבחינת מהימנותם, שלמותם, התאמתם למצופה שאמור להיות בהם או מכל בחינה אחרת.

מתן השירותים ע”י האתר קשור, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהייה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. האתר אינו אחראי לזמינות השירותים ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים.

המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור או יעניק מוצרים או שירותים שרכש באתר לצד שלישי.

אחריות ושיפוי

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר או למי מטעמם בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו ו/או המוצרים הנמכרים במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לתכני המשתמש, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל). הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, והיא קוראת למשתמש באתר לקבל את המלצת רופא מתאים טרם עשיית כל שימוש בו. יובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם מהווים משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול רפואי במקום בו הם נדרשים ושימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.

הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר, ככול שהדבר בשליטתה. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מפני חדירה ו/או גישה בלתי-מורשית (עוינת ו/או עבריינית) למחשבי הנהלת האתר ו/או מפני נזקים, נוזקות, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל הנהלת האתר ו/או ספקיה – ולא יהא באלה כדי להטיל על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה איזו אחריות ו/או להקים זכות כלשהי למי מהמשתמשים.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם ע”י צד שלישי כלשהוא כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בכל דרך בשירותי האתר.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה נוקטת באמצעי זהירות, במטרה לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (להלן: “מאגר המידע”).

האתר הנו אתר מאובטח ופרטי המשתמש המוזנים בו יישארו חסויים ומאובטחים. לצורך כך משתמשת הנהלת האתר בהצפנת הנתונים באמצעות תקן HTTPS להצפנת המידע מרגע הזנתם למערכת על ידי המשתמש.

סליקת פרטי כרטיסי האשראי מתבצעת על ידי חברת קארד-קום או פיי-פאל.

הנהלת האתר אינה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר ע”י המשתמש, למעט, העברת פרטי אמצעי התשלום ככל שנדרש לאישור וביצוע העסקה או השלמתה אצל חברות האשראי וכדומה ולמעט שימוש הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בלבד, במידע אשר המשתמש נתן מראש את הסכמתו לצרכי מעקב אחר התקדמותו בביצוע תכנית האימונים ומטרות השימוש באתר בהתאם למוסכם בין הצדדים.

ברישומו לאתר ובשימוש בו, לרבות עיון בתכנים המוצגים בו, מאשר המשתמש להנהלת האתר לאגור מידע אודותיו, לרבות, פרטיו ונתוניו האישיים אשר נמסרו בהסכמתו המפורשת לכך, לצרכי מעקב אחר התקדמותו ובחתירה להשגת מטרותיו. לא יעשה כל שימוש אחר באותו מידע.

הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אינה מאחסנת אותו במאגר ואינה מעבירה אותם לצד שלישי כלשהו, אלא לצורך ביצוע התשלום לצורך השלמת הרכישה בלבד.

למען הסר ספק, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות צד שלישי. כאמור מומלץ להיכנס לאתריהן של החברות (הצד השלישי) ולהתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהן.

יובהר כי, ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת אינה מאפשרת להנהלת האתר חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או את מניעת חשיפת מידע אשר ברשותה, בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו לגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.

הנהלת האתר מדגישה כי, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, כמו כן, נתונים אודות זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. הנהלת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים שכאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (באם אלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

קבלת מידע אישי מהמשתמש

המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא בעל המדיה המגנטית אותה הוא מעביר לאתר. בכל מקרה בו משתמש יעביר או העביר לידי האתר (ובעליו) מידע אישי אודותיו, חומרי גלם ו/או תמונות ו/או סרטים על גבי מדיה מגנטית ו/או כל חומר בכל צורה אחרת, מובהר ומוסכם כי המידע, חומר הגלם ו/או המדיה יישאר בידי בעלי האתר גם לאחר אספקת המוצר או השירות למשתמש וכן לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות ע”י המשתמש ויהפכו לרכוש הנהלת האתר. מוסכם ומוצהר, כי האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע, בחומרי הגלם ו/או במדיה שהועברה על ידי המשתמש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, להעבירה לצד ג’ ו/או לפרסמה בין בעצמו ובין על ידי אחרים, אלא אם הוסכם אחרת עם המשתמש.

המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או המנויים. דואר שיווקי, לרבות, תכנים, הודעות ותזכורות בדוא”ל, במסרונים וכיוצ”ב, ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של המשתמש בעת רישומו לאתר ו/או רכישה שתבוצע על ידו, על פי דין. בכל עת יוכל המשתמש לבקש את עדכון המידע אודותיו, תיקונו ו/או מחיקת המידע אשר מסר באתר. את הבקשה יש לשלוח בכתב לצוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת (לגבי האתר בעברית): support@ornapizanty.co.il

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התקנון וכן את מדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

דין ושיפוט

על האתר והתקנון יחול הדין הישראלי  והסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לתקנון ו/או לשימוש באתר ו/או בתקנון תהא נתונה לבתי המשפט ורשויות האכיפה של מדינת ישראל

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים או לשירותים או פעילות האתר, ניתן לפנות במייל אל צוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת: office@ornapizanty.co.il.